පරිපාලන ශාඛාව

අතිරේක ලේකම්

එම්.එස්.පී. සූරියප්පෙරුම මහත්මිය

දුරකථන: 011 288 77 50

ෆැක්ස්: 011 288 77 56

විද්‍යුත් තැපෑල: adsec_admin@pubsec.gov.lk

 

 

 


ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

සකුණිකා ඩී.සුමතිපාල මහත්මිය

දුරකථන: 011 288 72 19

ෆැක්ස්: 011 288 72 38

විද්‍යුත් තැපෑල: sasadmin@pubsec.gov.lk

 

 


නීති නිලධාරි

ගයනි උපසිරි  මහත්මිය

දුරකථන: 011 288 72 66

විද්‍යුත් තැපෑල: legaloff@pubsec.gov.lk

 

 

 


පරිවර්තක (සිංහල – ඉංග්‍රීසි)

අනූෂා පෙරේරා මහත්මිය

දුරකථන : 011 288 62 54

විද්‍යුත් තැපෑල: trans@pubsec.gov.lk

 

 

 


පරිපාලන නිලධාරි

ඩී.එම්.එන්.දිසානායක මහතා

දුරකථන: 011 288 73 24

විද්‍යුත් තැපෑල: ao@pubsec.gov.lk