සංවර්ධන ශාඛාව

අතිරේක ලේකම්

ඩබ්ලිව්.පී. සන්දනායක මහත්මිය

දුරකථන: 011 288 74 17

ෆැක්ස්: 011 288 78 83

විද්‍යුත් තැපෑල: adsec_develop@pubsec.gov.lk

 

 


ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

ගයනි කෞෂල්‍යා විජේසිංහ මහත්මිය

දුරකථන: 011 288 74 10

ෆැක්ස්: 011 288 60 62

විද්‍යුත් තැපෑල: sasdev@pubsec.gov.lk