ක්ෂණික දුරකථන අංකය -118, විද්යුත් තැපෑල : info@pubsec.gov.lk

Latest News
There are no matching posts to display...
01
01
02
previous arrow
next arrow
WhatsApp Image 2024-01-07 at 6.44
"රටත්, ජනතාවත්, දරු පරපුරත් අපරාධකරුවන්ගෙන් ගලවා ගැනීම වෙනුවෙන් ඕනෑම දැඩි තීරණයක්‌ ගැනීමට පසුබට වන්නේ නැහැ."
IMG-20240104-WA0008
කිසිදු බලපෑමකට යටත් නොවී මාර්ගගත ආරක්ෂණ පනත (online safety bill) ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනවා
04a
2024 නව වසර සඳහා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කිරීම
IMG-20231217-WA0002
කවර තරාතිරමක පුද්ගලයකුගේ හෝ බලපෑමකට පාතාලය සහ මත්ද්‍රව්‍ය මැඩ පැවැත්වීමේ මෙහෙයුම් නතර කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ

Hon. Minister Tiran Alles

Mr. Viyani Gunathilaka
Secretary

OUR INSTITUTIONS

MINISTRY OF PUBLIC SECURITY

© 2024 Ministry of Public Security – Sri Lanka