පේ ඉතිහාසය

 

2013-08-16 දිනැති අංක 1823/70 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් පිහිටුවන ලද නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයට එහි විෂය පථයේ සංශෝධන කිහිපයකට මුහුණ දීමට සිදු විය. මෙම අමාත්‍යාංශය 2018-11-05 දිනැති අංක 2096/17 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය යටතේ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක අංශය ලෙස ස්ථාපිත කරන ලදී. 2020-08-09 දිනැති අංක 2187/27 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණය. ඉන් අනතුරුව 20-11 දිනැති අංක 2202/25 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක අංශයේ විෂය පථයට සංශෝධන සහිතව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පිහිටුවන ලදී. -2020. එතැන් පටන් මෙම අමාත්‍යාංශය රටේ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා 2020 වර්ෂයේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති සහ සැලසුම් අනුව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.