ඇමති සහ ලේකම්

ටිරාන් අලස්

ගරු ඇමතිතුමා

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————-

ලේකම්

එස්.හෙට්ටිආරච්චි (SLAS විශේෂ ශ්‍රේණිය)

දුරකථන: 011 288 77 64

ෆැක්ස්: 011 288 72 16

විද්‍යුත් තැපෑල: Secretary@pubsec.gov.lk