දැක්ම

“ශ්‍රී ලංකාව සුරක්ෂිතම සහ සුරක්ෂිත, සාමකාමී රටක් බවට පත් කිරීම”

මෙහෙවර

අපරාධ අවම කිරීම, මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සහ අපගේ ප්‍රජාව සමඟ සහයෝගයෙන් විශ්වාසය ගොඩනඟා ගනිමින් සුරක්ෂිත ශ්‍රී ලංකාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ශක්තිමත් බහු පාර්ශ්වකාර යාන්ත්‍රණයක් හරහා මහජන ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති සහ උපායමාර්ගික සැලසුම් සකස් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම!