පොලිස් ශාඛාව

අතිරේක ලේකම්

එම්.එස්.පී. සූරියප්පෙරුම මහත්මිය

දුරකථන: 011 288 77 50

ෆැක්ස්: 011 288 77 56

විද්‍යුත් තැපෑල: adsec_admin@pubsec.gov.lk

 

 


ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

බුද්ධිකා එස්.ගමගේ මහත්මිය

දුරකථන: 011 288 71 16

ෆැක්ස්: 011 288 73 92

විද්‍යුත් තැපෑල: saspolicy@pubsec.gov.lk

 

 

 


සහකාර ලේකම්

එච්.අයි.එම්.එම් ජයවර්ධන මහත්මිය

දුරකථන: 011 288 73 61

විද්‍යුත් තැපෑල: aspolicy@pubsec.gov.lk