මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ (විශේෂ ශ්‍රේණිය) එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා වැඩ භාර ගන්නා ලදී.

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ (විශේෂ ශ්‍රේණිය) එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා 2022.05.25 දින අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී වැඩ භාර ගන්නා ලදී. මහජන ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම ඉලක්ක කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ සේවා මට්ටම ඉහළ නැංවීමත්, ජන ජීවිතය සුරක්ෂිතව පවත්වා ගැනීම සහතික කිරීමත්, ප්‍රජාවට පොලීසිය සමීප වන පරිදි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කඩිනම් කිරීමත්,ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ සුභසාධන කටයුතු ඉහළ නැංවීමත්, සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන ලදී.