මූල්‍ය ශාඛාව

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

එම්.පී.ඩී.පී. පතිරණ මහත්මිය

දුරකථන: 011 288 73 96

ෆැක්ස්: 011 288 76 36

විද්‍යුත් තැපෑල: cfo@pubsec.gov.lk

 

 

 

 


ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

ඩී.එස් සමරවික්‍රම මහතා

දුරකථන: 011 288 76 97

ෆැක්ස්: 011 288 77 84

විද්‍යුත් තැපෑල: ca@pubsec.gov.lk

 

 


ගණකාධිකාරී

පී.එච් දිල්මි ශෂිකලා මහත්මිය

දුරකථන: 011 288 74 10

විද්‍යුත් තැපෑල: acc@pubsec.gov.lk