ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ ආශ්‍රිත සේවා ගණයේ සංවර්ධන සහකාර තනතුර සඳහා වන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය

– DOWNLOAD PDF –