සැලසුම් ශාඛාව

අතිරේක ලේකම්

ඩබ්ලිව්.පී. සන්දනායක මහත්මිය

දුරකථන: 011 288 74 17

ෆැක්ස්: 011 288 78 83

විද්‍යුත් තැපෑල: adsec_develop@pubsec.gov.lk

 

 


අධ්‍යක්ෂ

පී.ඩී.ආර්. කුලතුංග මහතා

දුරකථන: 011 288 75 84

ෆැක්ස්: 011 288 76 86

විද්‍යුත් තැපෑල: dplan@pubsec.gov.lk

 

 


සහකාර අධ්‍යක්ෂ

ඒ.ඩී.ඊ විජේගුණවර්ධන මහත්මිය

දුරකථන: 011 288 72 78

ෆැක්ස්: 011 288 76 86

විද්‍යුත් තැපෑල: adplan@pubsec.gov.lk