‘නිරවුල් මනසින් – සේවය සතුටින්’

පොලිස් නිලධාරීන්ගේ කායික හා මානසික සෞඛ්‍ය ඉහළ න නැංවීමේ අරමුණින් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ සහ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ මෙහෙයවීමෙන් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ “නිරවුල් මනසින් – සේවය සතුටින්” පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා  පැවැත්වෙන  මනෝ සමාජීය උපදේශන වැඩමුළුවේ  පළමු සැසිය 2022.08.12 වන දින සෞඛ්‍ය නිවාරණ කාර්යාංශයේ ශ්‍රවණාගාරයේ පවත්වන ලදී.