දැක්ම

“ශ්‍රී ලංකාව සුරක්ෂිත සහ සාමකාමී ජාතියක් බවට පත් කිරීම”

මෙහෙවර

අපරාධ අවම කිරීම තුළින් මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සහ අපගේ ප්‍රජාව සමඟ සහයෝගයෙන් විශ්වාසනීයත්වය ගොඩනඟා ආරක්‍ෂිත ශ්‍රී ලංකාවක් නිර්මාණයට,ශක්තිමත් බහුපාර්ශව කරුවන්ගේ යාන්ත්‍රණයක් තුළින් මහජන ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති සහ උපායමාර්ගික සැලසුම් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම

 


Vision

“To Make Sri Lanka the Safest & secure, Peaceful Nation”

Mission

Formulate and Execute Policies and Strategic Plans to ensure Public Security through a Strong Multi-stakeholder Mechanism in order to create safer SRI LANKA by reducing crime, ensuring the safety of public and building trust in partnership with our Community!