මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වෙසක් සති සැමරුම

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වෙසක් සති සැමරුම

2023 රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව පැවැත්වෙන සුහුරුපාය වෙසක් සැමරුම මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව, අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිලිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය යන ආයතන ඒකාබද්ධව 2023 මැයි මස 02 දින සිට 2023 මැයි මස 05 වන වෙසක් පුන් පොහෝ දිනය දක්වා…